Saltar al contenido

GraffiteaCheste

Home » Portfolios » DIME

DIME

Otro participante más de GRAFFITEA ’16 que viene desde tierras valencianas, más concretamente desde Alfafar.

Alfafar, población colindante con Valencia, es tierra de grandes graffiteros de nuestra comunidad con crews como la TBS, aunque DIME no pertenece a dicha crew, se nota que lleva el graffiti en la sangre.

Es un experto en diseño de letras sorprendiendo con cada pieza pero fiel a un estilo clásico, al que dependiendo del lugar añade tintes de todas las ramas del graffiti.

Además del diseño de letras, DIME también se adentra en el dibujo de personajes y otras ilustraciones, aunque para GRAFFITEA se centró en las letras creando una pieza que es casi un clásico de su obra pero añadiendo elementos de “model pastel”.

Un altre participant més de GRAFFITEA ‘16 que ve des de terres valencianes, més concretament des d’Alfafar.

Alfafar, població limítrof amb València, és terra de grans graffiteros de la nostra comunitat amb crews com la TBS, encara que DISME no pertany a dita crew, es nota que porta el graffiti en la sang.

És un expert en disseny de lletres sorprenent amb cada peça però fidel a un estil clàssic, a què depenent del lloc afig tints de totes les branques del graffiti.

A més del disseny de lletres, DISME també s’endinsa en el dibuix de personatges i altres il·lustracions, encara que per a GRAFFITEA es va centrar en les lletres creant una peça que és quasi un clàssic de la seua obra però afegint elements de “model pastel»

Another participant more of GRAFFITEA’ 16 that he comes from Valencian, concretely from Alfafar.

Alfafar, an adjacent village with Valencia, is a land of graffiti writers of our community with crews as the TBS, though DIME is not from this crew, but he has the graffiti in his bones.

He is an expert designer of letters, surprising with every piece and depending on the place he changes the style of the graffiti.

Besides the design of letters, DIME also enters the drawing of prominent figures and other illustrations, though for GRAFFITEA he centred on the letters creating a piece that is an almost the classic one of his work but adding elements of «model pastel».